U bent hier: Home - Risico's - Geraakt worden door voorwerp

Printvriendelijke versie

 
 
 

Geraakt worden door voorwerp (vallend, rondvliegend, wegschietend) / aanrijdgevaar
Bij horizontaal en verticaal transport, bij machinale bewerking, be- en verwerking van materialen en de verschillende werkomstandigheden kan men geraakt worden door voorwerpen en materialen. Bij krachtige, harde wind of storm kunnen voorwerpen of materialen wegvliegen, verschuiven of wegrollen. In dat geval zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig. dit geldt ook voor aanrijdgevaar.

Bij verwachte windkracht 6 op de schaal van Beaufort (krachtige wind) of hoger moet:
 • Werk buiten op aluminium rolstellingen gestaakt worden.

Bij verwachte windkracht 7 op de schaal van Beaufort (harde wind) en hoger moet (-en):
 • Hijswerk met mobiele kranen stoppen.
 • Zeilen, lastenten en dergelijke verwijderd worden.
 • Heiwerk van prefab betonpalen stoppen.
 • Verplaatsbare hangstellingen neergelaten worden.
 • Werk buiten boven de 40 m stoppen.
 • Werk op tankdaken stoppen.

Bij verwachte windkracht 9 op de schaal van Beaufort (storm) en hoger moet:
 • Al het werk op stellingen gestaakt worden. Na de storm moet de stelling gecontroleerd worden.


Aanrijdgevaar
Bij werkzaamheden tussen of nabij verkeer bestaat de kans op een ongeval doordat een verkeersdeelnemer het werkvak in komt. Vooral als gemotoriseerd verkeer het werkvak inkomt, kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. Door het voor verkeersdeelnemers onmogelijk te maken het werkvak binnen te komen en door rondom het werkvak ‘vrije ruimte’ en ‘veiligheidsruimte’ aan te houden wordt de kans op ongevallen verkleind.
De afscheiding tussen enerzijds de ‘vrije ruimte’, de ‘veiligheidsruimte’ en anderzijds de ‘verkeersruimte’ dient bij voorkeur uit een fysieke afscheiding, bijvoorbeeld een geleidebarrier te bestaan.


Welke beroepen hebben vaker te maken met geraakt worden door voorwerpen en materialen?
Bijna iedereen in de bouwnijverheid heeft af en toe te maken met vallende, rondvliegende of
wegschietende voorwerpen. Het komt onder andere vaker voor bij de:

Betonboorder / -zager
Betonstaalvlechter / ijzervlechter
Betonstorter / gietbouwer
Betontimmerman / bekistingstimmerman
Funderingswerker
Funderingswerker kleine funderingsmachine
Kassenbouwer
Koppensneller
Machinist grote funderingsmachine
Metaalbewerker / bankwerker
Ovenbouwer
Sloper
Spanmonteur (voorspantechniek)
Steigerbouwer
Timmerman (nieuwbouw)
Timmerman – metselaar
Timmerman (onderhoud, renovatie, restauratie)


Welke beroepen hebben vaker te maken met aanrijdgevaar?


Asfaltwerker / asfaltwegenbouwer
Chauffeur
Cultuurtechnisch medewerker
Opperman / bouwvakhelper
Opperman straatmaker
Spoorlegger
Straatmaker
Wegmarkeerder


Wat zegt de wet- en regelgeving?


Wettelijke verplichtingen

Arbobesluit: Artikel 3.15 Markering gevaarlijke plaatsen
 • Arbeidsplaatsen moeten worden gemarkeerd bij:
  • Valgevaar.
  • Gevaar voor vallende voorwerpen.
  • Obstakels voor personen of voertuigen.

Arbobesluit: Artikel 3.17 Voorkomen gevaar door bewegende voorwerpen
 • Het gevaar te worden getroffen of geraakt door voorwerpen, producten of onderdelen daarvan dan wel vloeistoffen, of het gevaar bekneld te raken, dient zoveel mogelijk voorkomen of beperkt te worden. Collectieve maatregelen hebben voorrang boven individuele maatregelen.

Arbobesluit: Artikel 8.3 Beschikbaarheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Als gevaar op de arbeidsplaats aanwezig is of kan ontstaan, zijn voor de werknemers die aan dat gevaar blootstaan of kunnen blootstaan, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in voldoende aantal beschikbaar. Werknemers dienen de persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Persoonlijke beschermingsmiddelen worden onderhouden, gerepareerd en zindelijk gehouden, en indien nodig vervangen.


Cao voor de Bouwnijverheid
 • Artikel 56 Vergoeding werkkleding en gereedschap bouwplaatswerknemers.
 • Artikel 70b Bijzondere veiligheids- en arbobepalingen bouwplaatswerknemers lid 4, 13 en 14.
 • Artikel 70c Bijzondere veiligheids- en arbobepalingen uta-werknemers lid 5.


Meer informatie
 
   
   
 

Download gehele risico als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina