U bent hier: Home - Beroepen - Rioolreparateur - Gevaarlijke stoffen

Printvriendelijke versie


Gevaarlijke stoffen


Bij de ´no-dig´-technieken wordt veel gewerkt met kunstharsen (polyester-, epoxy-, polyurethaanharsen) en oplosmiddelen. Cement en de componenten van epoxy, polyester en polyurethaan kunstharsen kunnen de huid aantasten en overgevoeligheid veroorzaken. Oplosmiddelen (gebruikt bij het schoonmaken van gereedschap en apparatuur) kunnen huidontvetting en huidirritatie veroorzaken. De vrijkomende dampen kunnen worden ingeademd. Van de rioolreparateurs heeft 27% last van damp, gas of nevel en allergische huidaandoeningen. 12% heeft klachten over overgevoeligheid van de luchtwegen. In putten en het riool kan de rioolreparateur te maken krijgen met ziekteverwekkende bacteriën en rioolgassen, zoals methaan, CO2, en H2S. Ook zuurstoftekort kan voorkomen.
Van de rioolreparateurs heeft 55% klachten over stof. De hoeveelheid stof die vrijkomt, hangt af van de bewerkingsmethode. Vooral bij droog boren, hakken of slijpen komt veel (kwarts-) stof vrij. Veel stof is ook mogelijk bij het stralen van beton. Bij een deel van het werk komt de hoeveelheid naar verwachting boven de grenswaarde voor kwartsstof uit. Bij spuiten hebben de werknemers te maken met stof en spuitnevel. De grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ kan worden overschreden.

De belangrijkste risico's zijn:
 • Biologische agentia
 • Schadelijke stoffen


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Gebruik cementgebonden reparatiemiddelen in plaats van epoxy- of polyurethaanproducten.
 • Beperk het gebruik van oplosmiddelen zoveel mogelijk; kies een type product met weinig schadelijke componenten.
 • Laat het werk op afstand uitvoeren met robotapparatuur.
 • Voer stoffige bewerkingen waar mogelijk met watertoevoer of afzuiging uit.
 • Voer het straalwerk uit door nat stralen of het stralen met een zuigkop.
 • Gebruik voor het betonspuiten een kwartsarme mortel.

Collectieve maatregelen
 • Zorg voor een goede opleiding en arbeidshygiënische begeleiding van de uitvoerenden, leidinggevenden en toezichthouders. 
 • Zorg voor voorlichting en instructie met betrekking tot de risico's, de te treffen maatregelen en het gebruik van beschermingsmiddelen.  Houd hierbij rekening met anderstaligen.
 • Meng kunstharsen waar mogelijk in een gesloten systeem.
 • Zie erop toe dat uw werknemers een toerental gebruiken van maximaal 75 per minuut bij het met de hand mengen van epoxy.
 • Zorg voor voldoende ventilatie en indien nodig aanvullende kunstmatige ventilatie.
 • Zorg voor een veilig vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen.
 • Zorg voor een goede was-, schaft- en kleedgelegenheid. 
 • Zorg voor reinigen en desinfecteren van het gereedschap en de beschermingsmiddelen.
 • Zorg voor de in het veiligheidsinformatieblad aangegeven beschermingsmiddelen.
 • Regel dat ademhalingsbescherming aanwezig is, bijvoorbeeld een helm met gelaatsscherm voorzien van aanblaasfilter (type 2 of 3). Bij erg stoffig werk in riolen kan het nodig zijn een volgelaatsmasker met persluchttoevoer te gebruiken.

Individuele maatregelen
 • Beperk zoveel mogelijk het gebruik van oplosmiddelen.
 • Voer stoffige bewerkingen waar mogelijk met watertoevoer of afzuiging uit.
 • Zorg voor voldoende ventilatie en indien nodig aanvullende kunstmatige ventilatie.
 • Zorg voor een goede, veilige of overdekte mengplek voor de gevaarlijke stoffen en meercomponenten producten, bijvoorbeeld een groot zeil of stevige folie. Zet de mengplaats af met linten of waarschuwingsborden.
 • Eet, drink en rook niet tijdens het werk. Schaft niet in de ruimte waar ook de gevaarlijke stoffen staan opgeslagen. Schaft evenmin terwijl u verontreinigde kleding draagt; een goede persoonlijke hygiëne is een belangrijke vereiste.
 • Wees extra voorzichtig met meercomponenten producten. Deze kunnen overgevoeligheid veroorzaken. Zorg dat het gereedschap en uw kleding niet met één van de componenten verontreinigd raakt. Vervang verontreinigde handschoenen en kleding direct. Was uw handen voorafgaand aan pauzes en toiletbezoek.
 • Ruim lege verpakkingen, afval en wegwerpkleding, -handschoenen en -laarzen zorgvuldig op.
 • Gebruik de door de werkgever voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.


Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina