U bent hier: Home - Beroepen - Funderingswerker - Lawaai

Printvriendelijke versieWat zegt de wet- en regelgeving?Wettelijke verplichtingen
In het Arbobesluit, Artikel 6.8 zijn grenswaarden voor lawaai vastgesteld om werknemers te beschermen.
 • Boven 80 dB(A) moet de werkgever zijn werknemers voorlichten en zorgen dat zij over de juiste gehoorbescherming beschikken. Daarbij moet hij zijn werknemers in de gelegenheid stellen om tenminste eens in de vier jaar een medisch onderzoek (PAGO = Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek) te ondergaan waarbij hun gehoor wordt getest. De werkgever hoeft hiervoor zelf niets te ondernemen, de werknemer wordt automatisch uitgenodigd door de arbodienst waarbij hij is aangesloten.
 • Boven de 85 dB(A) moet de werkgever bronmaatregelen of collectieve maatregelen nemen om het geluidniveau te verlagen tot onder de 85 dB(A). De plaatsen waar het geluidniveau hoger blijft dan 85 dB(A), moet hij markeren. Werknemers zijn in het gemarkeerde gebied verplicht hun gehoorbescherming te dragen.


A-blad Geluid en trillingen bij funderingswerken
Het A-blad Geluid en trillingen bij funderingswerken bevat afspraken om de lawaaiblootstelling van heiers te beperken. Deze afspraken zijn conform de afspraken die vastgelegd zijn in het Convenant Funderingsbranche.

Afspraken:
 • Het bewustzijn met betrekking tot gezondheidsrisico's als gevolg van blootstelling aan schadelijk geluid wordt vergroot, zodat werkgevers en werknemers op de hoogte zijn van de risico's en van de maatregelen die deze blootstelling beperken.
 • Het gemiddelde geluidsniveau op de werkplek van funderingswerkers wordt verlaagd met tenminste 5 dB(A) ten opzichte van april 2002.
 • Werknemers dragen adequate gehoorbescherming bij overschrijding van de blootstellingsgrens van geluid (80 dB(A)).
 • Bij vervanging van materieel wordt gekozen voor geluidgedempte oplossingen, tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat dit om technische en zwaarwegende bedrijfseconomische redenen niet mogelijk is.
 • Opdrachtgevers en ontwerpers worden gestimuleerd geluidsarme funderingstechnieken toe te passen door hen te wijzen op:
  • funderingstechnieken waarmee geluidsniveaus kunnen worden gerealiseerd, die, gemiddeld over een werkdag, lager of gelijk zijn aan 80 dB(A) (boren, schroeven, drukken).
  • het feit dat het belangrijk is te kiezen voor een funderingstype dat met een geluidsarme funderingstechniek kan worden gerealiseerd.
  • de noodzaak van het maximaal toegestane geluidsniveau bij de funderingswerkzaamheden.
  • het maximale geluidsniveau van 85 dB(A) dat bij de uitvoering van de werkzaamheden niet mag worden overschreden.

   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina