U bent hier: Home - Beroepen -Bodemsaneerder - Onveiligheid

Printvriendelijke versie


Onveiligheid


Naast de bijzondere gevaren door de verontreiniging zijn er voor de bodemsaneerder nog andere gevaren. Gevaar om bij diverse graafwerkzaamheden bedolven te worden door bijvoorbeeld instorting, verzakking of afschuiving. Bij gebruik van werktuigen, graaf-, grondverzet-, heimachines en transportmiddelen overreden worden of getroffen worden door omvallend materieel. Andere risico’s zijn het werken bij/met draaiende machines en sterkstroom. Werken met elektriciteit in een vochtige omgeving kan leiden tot elektrocutie. Vluchtige verontreinigingen in de bodem kunnen soms brandgevaarlijk zijn. Zij kunnen afhankelijk van de concentratie en omstandigheden een explosief mengsel van damp en lucht vormen, zoals bij diepe ontgravingen. Overige risico's zijn struikelen, uitglijden, verstappen door rommel of over snoeren en leidingen, et cetera.

De belangrijkste risico’s zijn:
 • Arbeidsmiddelen
 • Elektrocutie en verbranding
 • Struikelen, uitglijden, verstappen

Te nemen maatregelen:


 Bronmaatregelen
 • Zorg dat alle benodigde gegevens van het te saneren project beschikbaar zijn.
 • In Nederland zijn alle vervuilde plaatsen in kaart gebracht. Bij de gemeente kan hierover informatie verkregen worden. Of een werk een bodemsanering is wordt bepaald door het bevoegd gezag (de provincie of gemeente). In geval van een bodemsanering dient altijd te worden gewerkt op basis van een overheidsbeschikking of moet een melding zijn gedaan als het een BUS-sanering (Besluit Uniforme Saneringen) is.
 • Neem bij werkzaamheden met verontreinigde grond en verontreinigde waterbodems de veiligheidsvoorschriften in acht, conform de nieuwe CROW-publicatie 132 'Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond-) water'.
 • Om als aannemer saneringen uit te mogen voeren dient, uw organisatie gecertificeerd te worden conform de richtlijn BRL SIKB 7000. Deze BRL is onderdeel van een certificatieschema voor de uitvoering van bodemsaneringen in het kader van de Wet bodembescherming of de Wet Milieubeheer.
 • Bepaal aan de hand van het Stroomschema ‘Veilig ontgraven’ (behorend bij CROW 335 Werken met stabiele grond) of het talud werkbaar is, zodat ontgraven veilig kan gebeuren.

Collectieve maatregelen
 • Op een werkplek waar sprake is van verontreinigde grond of grondwater is het verplicht een veiligheids- en gezondheidsplan te maken voor dat project. Hierin moeten minimaal de eisen staan vermeld die voor een risico-inventarisatie en -evaluatie gelden. Bovendien zijn de te nemen maatregelen afhankelijk van de categorie waarin het werk is ingedeeld en de risico-indeling die van toepassing is. In het V&G-plan dient ook te zijn opgenomen wat door wie gedaan moet worden in geval van calamiteiten.
 • Bepaling veiligheidsklasse; Verontreinigde grond wordt ingedeeld in zes veiligheidsklassen (0T/0F, 1T, 2T, 3T, 1F, 2F), waarbij T staat voor Toxiciteit en F voor Brandrisico. Via een stappenschema, gebaseerd op de concentraties waarin de verontreinigingen in de bodem voorkomen, wordt bepaald welke veiligheidsklassen van toepassing zijn. In een tabel (in CROW-publicatie 132) zijn de te nemen maatregelen per veiligheidsklasse opgenomen. De hoeveelheid en zwaarte van de te treffen maatregelen worden door het risico op blootstelling bepaald. Elke veiligheidsklasse kent zijn eigen specifieke maatregelenpakket. De opbouw van elk pakket is echter identiek. :
  • plan van aanpak, V&G-plan, deskundigheid
  • bedrijfsgezondheidszorg (gezondheidskundige zorg en omgeving)
  • voorlichting en instructie. Houd hierbij rekening met anderstaligen.
  • organisatorische aspecten, voorzieningen
  • technische voorzieningen en materieel
  • meetstrategie, luchtkwaliteitsmetingen
  • persoonlijke bescherming en arbeidshygiëne
  • logboek
 • Alle betrokken werknemers moeten een algemene actuele voorlichtingscursus hebben gevolgd met betrekking tot veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne bij het werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond-) water. Zij moeten bovendien weten welke ademhalingsbeschermingsmiddelen nodig zijn en welke (speciale) beschermende kleding. Afhankelijk van de veiligheidsklasse kan nadere instructie nodig zijn (Zie de CROW-publicatie 132 Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond-) water (2009). Houd hierbij rekening met anderstaligen.
 • Zorg dat bij werkzaamheden met verontreinigde waterbodems de vereiste gezondheidsbeschermende maatregelen worden getroffen, conform de publicatie 'Arbo Praktijkboek voor Bagger & Binnenvaart'.
 • Verstrek voor werken in verontreinigde grond tenminste het basispakket persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dat bestaat uit een saneringsoverall of wegwerpoverall, handschoenen, veiligheidsschoenen of -laarzen. Afhankelijk van de veiligheidsklasse kunnen ruimzichtbrillen, gelaatsschermen en/of halfgelaatsmaskers nodig zijn. 
 • Verstrek zonodig de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen conform het passende PBM-pakket (Licht, Middel, Zwaar). Afhankelijk van de werkzaamheden (en de veiligheidsklasse) betreft het onder meer beschermende kleding (saneringsoverall of wegwerpoverall), otoplastieken en/of goed dempende oorkappen, een veiligheidsbril, een gelaatscherm bij kans op spatten; of oogbescherming combineren met volgelaatsmasker met voorgeschreven filter type, een veiligheidshelm (NEN-EN 397), olie- en chemicaliën- bestendige werkhandschoenen (NEN-EN 388), olie- en chemicaliënbestendige veiligheidsschoenen of -laarzen met stalen neus, zool en hoge enkelomsluiting (NEN-EN 345 - 347).
 • Verstrek ook PBM bij inspectie, onderhoud en reparatiewerkzaamheden aan het materieel.

Individuele maatregelen
 • Gebruik het materieel en de machines, hulpmiddelen en gereedschappen volgens de voorschriften.
 • Zet machines buiten bedrijf als er onderhoud aan gepleegd moet worden.
 • Neem de voorschriften voor het veilig werken in acht.
 • Gebruik de voorgeschreven beschermingsmiddelen.

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
 
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina