U bent hier: Home - Beroepen - Betonreparateur - Gevaarlijke stoffen

Printvriendelijke versie


Gevaarlijke stoffen


Betonreparateurs hebben regelmatig met (kwarts-)stof te maken. Van de beroepsgroep heeft 57% hier klachten over. De hoeveelheid hangt af van de bewerkingsmethode. Vooral bij het droog boren, hakken of slijpen komt veel (kwarts-)stof vrij. Bij de verschillende werkzaamheden wordt de grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ dikwijls overschreden. Zo komen hoge stofconcentraties komen voor tijdens het droog stralen van beton. Bij spuiten hebben de betonreparateurs ook met spuitnevel te maken.

Betonreparateurs werken regelmatig met epoxy. Tijdens het injecteren gebruiken zij PUR. Oplosmiddelen worden gebruikt om gereedschap en injectieapparatuur schoon te maken. Epoxy en PUR (isocyanaat) staan bekend om hun allergene eigenschappen; deze middelen kunnen de huid aantasten. Oplosmiddelen kunnen huidontvetting en huidirritatie veroorzaken. Daarnaast kunnen de vrijkomende dampen worden ingeademd. Huidirritatie en overgevoeligheid kunnen ook worden veroorzaakt door het in aanraking komen met cement. Veel betonreparateurs klagen over schadelijke stoffen. 29% heeft last van gas, damp en nevel. 47% heeft last van chemische middelen. Betonreparateurs zijn in vergelijking met het gemiddelde voor de bouw wat vaker behandeld voor (allergische) aandoeningen van de huid en luchtwegen.

De belangrijkste risico's zijn:
 • Kankerverwekkende stoffen (kwartsstof)
 • Schadelijke stoffen


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Vervang het droog stralen door nat stralen of stralen met een zuigkop.
 • Gebruik een kwartsarme mortel voor het betonspuiten.
 • Gebruik cementgebonden reparatiemiddelen in plaats van epoxyproducten.

Collectieve maatregelen
 • Voer stoffige bewerkingen waar mogelijk uit met watertoevoer of afzuiging.
 • Zorg voor een goede industriestofzuiger.
 • Zorg bij binnenwerk voor voldoende ventilatie of indien nodig aanvullende kunstmatige ventilatie.
 • Zorg bij blootstelling aan kwartsstof voor ademhalingsbescherming, bijvoorbeeld een helm met gelaatsscherm voorzien van aanblaasfilter (type 2 of 3).
 • Meng bij het injecteren de epoxycomponenten in een gesloten systeem.
 • Hanteer bij het met de hand mengen van epoxy een toerental van maximaal 75 toeren per minuut
 • Zorg voor veilig vervoer en een veilige opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen.
 • Beperk zoveel mogelijk het gebruik van oplosmiddelen. Als toch oplosmiddelen moeten worden toegepast, kies dan een type met weinig schadelijke componenten. Aceton is minder schadelijk, maar wel erg vluchtig.
 • Geef voorlichting en instructie over het werken met gevaarlijke stoffen. Houd hierbij rekening met anderstaligen.
 • Zorg voor een goede was-, schaft- en kleedgelegenheid.
 • Zorg dat de in het veiligheidsinformatieblad aangegeven beschermingsmiddelen aanwezig zijn.

Individuele maatregelen
 • Voer stoffige bewerkingen waar mogelijk uit met watertoevoer of afzuiging.
 • Ruim stof en gruis met een stofzuiger op, niet door te vegen of te blazen met perslucht.
 • Zorg bij binnenwerk voor voldoende ventilatie door de ramen of deuren te openen.
 • Beperk zoveel mogelijk het gebruik van oplosmiddelen.
 • Zorg voor een goede en veilige mengplek voor gevaarlijke stoffen en meercomponenten producten. Voorbeelden hiervan zijn een groot stuk zeil of stevige folie. Gebruik voor de stevigheid en vlakheid van de ondergrond een plaat multiplex. Zet de mengplaats af met linten of waarschuwingsborden.
 • Ruim lege verpakkingen en afval zorgvuldig op.
 • Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen. Gebruik de verstrekte ademhalingsbescherming.
 • Eet, drink en rook niet tijdens het werk. Schaft niet in de ruimte waar ook de gevaarlijke stoffen staan opgeslagen. Schaft ook niet met verontreinigde kleding aan.
 • Wees extra voorzichtig met meercomponenten producten. Deze kunnen overgevoeligheid veroorzaken. Zorg dat gereedschap en kleding niet met één van de componenten verontreinigd raken. Vervang verontreinigde handschoenen en kleding direct. Was bovendien uw handen voorafgaand aan pauzes en toiletbezoek.


Arbovriendelijke hulpmiddelen voor de betonreparateur met betrekking tot gevaarlijke stoffen
Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
 
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina